Volle Evangelie Kerk Tzaneen Image

VE Kerk, Tzaneen - GESKIEDENIS

Tzaneen Kerk Header

Wie is Die Volle Evangelie Kerk Tzaneen?

Die Volle Evangelie Kerk se doel is om mense regoor die aarde op die internet met die Here se Goeie Nuus te bedien.
 
Hoekom ‘n Volle Evangelie Kerk?

Om vir mense oor die virtuele ruimtes te vertel van die Goeie Nuus dat Jesus Christus die Heer en Redder is.Juis op die internet moet hierdie fantastiese boodskap op nuwe maniere weerklink!
Om gelowiges regoor die aarde te bemoedig en geestelik toe te rus;
Om konkrete hulp te verleen aan gelowiges wat swaarkry; en
Om van tyd tot tyd toerusting te bied aan Christengroepe regoor die wêreld deur middel van besoeke, kursusse en prediking.    

Wat glo Die Volle Evangelie Kerk? Bekendstelling:- Ontmoet Jou Buurman 

Saamgestel deur: Dr Gert LJ Venter

Die spreekwoord ‘Onbekend maak Onbemind’ is so dikwels die waarheid wat aanleiding gee tot misverstande.
Die Volle Evangelie kerk word soms verkeerdelik veroordeel as gevolg van onkunde.
 
Die Volle Evangelie kerk (in Engels: The Full Gospel Church) is ‘n vertakking van die Pinksteropwekking wat
in 1885 ontstaan het en nog voortduur. Dit moet gesien word as die voortsetting van die Kerkhervorming.
Hierdie hervorming is daarop gerig om die kerk terug te bring na die Nuwe Testamentiese leer en lewe.
 
ONS DOGMA
 
Wat die Volle Evangelie Kerk se leerstellings betref, vind ons dat die dogma wortels het wat vanaf die
Nuwe Testament deur die kerkgeskiedenis loop. Dit onderskryf die belangrikste leerstelling van die
sentrale en behoudende Christendom soos geformuleer in die Apostoliese Geloofsbelydenis.
 
• Ek glo in God die Vader, die Almagtige Skepper van die hemel en die aarde;
 
• En in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, ons Here;
 
• Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria;
 
• Wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en in die doderyk neergedaal het;
 
• Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 
• Opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader;
 
• Vanwaar Hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode.
 
• Ek glo in die Heilige Gees.
 
• Ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 
• Die vergewing van sondes;
 
• Die wederopstanding van die vlees;
 
• En ‘n ewige lewe.
 
Hierdie geloofsbelydenis is omvat in die Kerk se Grondwet.
 
BEDIENINGSORDE
 
Die Volle Evangelie Kerk onderskryf ‘n deelnemende bedieningsorde wat gebasseer is op die
Woordgefundeerde Bedieninge (Ef 4:11-12), Gawes (I Kor 12:4-11) en Roeping (I Pet 2:5) wat
in elke wedergebore Kind van God se lewe bestaan. Daar is geen vaste liturgiese orde in die
Eredienste nie wat vrymoedigheid verleen vir lidmate om lewendig, vry en spontaan deel te
neem aan die aanbidding en lofprysing gedurende die dienste. Bedieninge en gawes word
ordelik beoefen in die Eredienste, geen psigiese en/of fisieke tegnieke word bevorder en/of
toegelaat nie. Verder verleen dit die geleentheid om met oorgawe en toewyding toe te laat
dat die Heilige Gees in hulle harte werk.
 
Gemeentes staan onder leiding van ‘n ‘Herder’, met die aanspreekvorm ‘Pastoor’ wat die Latynse
word vir herder is.
 
Pastore van die Kerk moet na Matriek ‘n Driejaar geakkrediteerde graadkursus in Teologie voltooi
om toelating tot die bediening te verkry.
 
Gemeenterade word deur Ouderlinge en Diakens, soos deur die Woord omskryf, saamgestel en
hulle is verantwoordelik saam met die Pastoor vir die bestuur van die gemeente.
 
DIE PAD VORENTOE
 
Die Kerk se Uitvoerende Raad het in Oktober 2011 ‘n duidelike strategiese beplanning bekendgestel
vir die pad vorentoe. Dit sluit onder andere in:
 
Dat lidmaste van die Volle Evangelie Kerk:
 
• Geesvervulde menses sal wees met integriteit;
 
• Die leierskap bemagtig sal wees om binne hulle bedieningsgawes die gemeenskap te bedien;
 
• Eendragtig, sonder om eenvormig te wees;
 
• Op alle vlakke van die samelewing ‘n profetiese kerk te wees;
 
• Getrou aan ons Pinkstererfenis ‘n kontemporêre aanbidding en bedienings kerk te wees;
 
• Woordgefundeerde waardes en norms onderskryf;
 
• Meetbare, groeiende en verantwoordbare kerk te wee swat in liefde en integriteit opereer;
 
• Wat die hele liggaam bedien;
 
• Nooit die Groot Opdrag van Jesus verwaarloos nie;
 
• Op ‘n meetbare wyse verandering in die gemeenskap teweeg te bring;
 
• ‘n Missionêre kerk wat geïntegreerd en dinamies sal wees.
 
INTERESSANTE INLIGTING
 
1. Die Volle Evangelie Kerk is sedert 1950 geamalgameer met die Church of God in die VSA
wat in 198 lande in die wêreld besig is om die Groot Opdrag van Jesus uit te voer.
 
2. Die kerk neem sterk stand in teen alle vorms van sedelike ontaarding en verval. Alle bevryding
en herstel bestaan uit die versoening met God en die strewe na Heiligmaking.
 
3. Die kerk se Grondwet is in lyn met die Woord van God en die Republiek van
Suid Afrika se Grondwet.
 
4. Die kerk se Welsynsraad is betrokke by verskeie Barmhartigheids organisasies in
Suid Afrika en lewer onbaatsugtige dienste in die gemeenskap.
 
5. Verskeie Pastore van die kerk dien as kapelane in die SA Polisie Diens, Korrektiewe Dienste,
Weermag en Nooddienste.
 
6. Die Volle Evangelie Kerk verwerp alle vorm van proselietmakery (onwaardige optrede om
mense te oorreed om hulle kerk te verlaat en om by ’n spesifieke kerk in te skakel).
 
TEN SLOTTE
 
Ons betuig aan u, geagte leser, ons opregte dank vir u belanstelling deur die inligtingstuk te gelees het.
Mag Genade, Liefde, Vrede, Goedheid en Guns in u lewe vermenigvuldig word.
 
NASIONALE KANTOOR
 
Die Volle Evangelie Kerk se Nasionale Kantoor is geleë op ’n gedeelte van die
geskiedkundige plaas van Genl Jan Smuts.
 
Kantoor ure 08:00 – 16:00
Kontaknommer : 012 -667-1072
 
U Plaaslike gemeente is:
 
Die Volle Evangelie Kerk van God – Tzaneen
H/v Agatha & Park str
Posbus 219, Tzaneen, 0850
 
Pastoor Dawid & Lynette Venter
Tel:(015) 307-3387
Faks: 086 694 4930
E-Pos: vektzaneen@telkomsa.net

 

Wat maak Die Volle Evangelie Kerk so spesiaal?

 
1.     Spontane aanbidding – Joh 4:24 

 
2.     Gesonde geskiedenis – I Kor 12:12-27
 
3.     Gesalfde leierskap – Hand 6:2-4 
 
4.     Positiewe gesindheid – Fil 2:5
 
5.     Mense wat waarlik belangstel en omgee – Gal 6:10
 
6.     Die hartlike, vriendelike, spontane Heilige Gees werkinge – Fil 4:5, Hand 1:8
 
7.     Die suiwer verkondiging van die Woord. – I Thess 2:13
 
8.     Die werking van die Heilige Gees gawes – I Kor 12:7-11
 
9.     Die intensiewe belangstelling in die lidmate – Hand 20:28
 
 

Maak Jesus vandag die Antwoord vir:

 
 

 

■ Jou Huwelik ■ Jou stukkende lewe ■ Jou gebroke hart ■ In tye van trauma en lyding
 
 

Ons groot VERBINTENIS tot die groot OPDRAG doen ons met die groot GEBOD (LIEFDE)

 
 

 

 “MOONTLIK KOM JESUS VANDAG. IS U GEREED?” 

Ook in Tzaneen het die kerk deur die jare sy merk gemaak en word die gemeenskap sedert die vroeë 1940’s bedien.

Deur die jare het wonderlike bedienaars die gemeente en gemeenskap bedien waar onder Dr SP Schutte, Pastore Nico Brits,DR O’Kelly, Malan Moolman, Hennie vd Westhuizen, De Villiers, Rick Botha en die huidige herderspaar sedert September 2007,Past Dawid & Lynette Venter en hul dogter Melissa. Persone en gesinne uit die gemeenskap wat ’n groot rol in die stigting en voortbestaan van die gemeente gespeel het was dievan Zyl gesin van Mooketsi. Die gesinne Brummer, Booysen, du Preez, Grovè, Senekal, Marais en vele ander. Die huidige gemeente Vise-Voorsitter het ook diep spore in beide die gemeente en gemeenskap getrap. As gemeente wil ons ’n hand uitreik na die mense van Tzaneen en hul behoeftes en so te poog om die verlengstuk van Godse genade en liefde te wees. Veral waar ons in die wêreld leef van afsydigheid en onbetrokkenheid, wat veroorsaak dat die mens so dikwels te midde van die gewoel en werskaf rondom hom/haar, tog eensaam en alleen kan wees. Op die gemeente rus die verantwoordelikheid om met nuwe ywer en toewyding die evangelie van die koningkryk te verkondig, dissipels te maak van alle nasies, hulle te doop in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.Om lidmate in te skakel as waardige lede van die liggaam van Christus. Hulle toe te rus, op te bou en 'n bedieningsgeleentheid aan elkeen te bied om die roeping van God in hulle lewe te volbring.


Die Volle Evangelie Kerk Tzaneen is die derde-oudste kerk in Tzaneen.

 

Hier volg ’n kort opsomming van die gemeente se geskiedenis:

In 1947 verhuis Mnr en Mev George du Preez vanaf Louis Trichardt na Tzaneen. Op daardie stadium was daar nie ’n

Volle Evangelie Kerk in Tzaneen nie, en die lede wat in die dorp woonagtig was, het by ander kerke aanbid. Na ’n

bietjie organisasie deur die lede waaronder die gesinne Brummer, Grovè, Grewer, Booysen. Senekal en Marais, word byeenkomste en bidure gereël.

Pastore Boshoff en Robertse het waar moontlik besoek.

Pastoor Schimper het gereeld van Louis Trichardt gekom om Nagmaal te bedien en dienste gehou.

George du Preez word verkies as lid tot die dorpsraad as voorsitter van die bestuurs kommitee.

Die saak word aan die dorpsraad gestel dat die Volle Evangelie Kerk ’n kerk op die erf op die h/v Agatha en Park str wil bou en dus die erf wil bekom.

Nie alleen word die aansoek goedgekeur nie maar die erf word aan die kerk geskenk wat duidelik die teenwoordigheid van God in die saak bevestig.

In 1951 wod die eerste kerkraad op ’n plaas net buite Tzaneen saamgestel wat bestaan uit Br AB Booysen, G du Preez, Graver, E Marais as

Ouderlinge en CJ Brummer, G Grovè, en S du Plessis as diakens.

Op 27 November 1955 word ’n beroep deur 19 lidmate uitgebring en Pastoor SP Schutte word vanuit die Boksburg Noord gemeente beroep na Tzaneen.

Op Maandag 4 Januarie 1956 maak Pastoor Schutte en sy gesin Park str 3 hulle tuiste as die eerste pastorie gesin aan die Tzaneen gemeente.

Pastoor Schutte skryf dat “Manne met hul gesinne wat hy altyd met waardering sal onthou is die kerkraadslede wat gedurende sy 13 jaar in Tzaneen gedien het".

Die ouderinge was Brs B Booysen, G du Preez, J Schoeman, G Senekal, C Botes, S Brummer, F Koeleman, L Horn, Philip van Zyl en Wynand Breytenbach.

Die diakens was Brs B van Zyl, O Fourie, Flippie van Zyl, B Schoeman, Boet Holtzhauzen, Bille Liebenberg, Frank Liebenberg, J Twine, V Warwick,

Dries Young wat tans die Tzaneen gemeente Vise Voorsitter is, JL le Richie, B Thomas, Giel Senekal, G Nel en Hannes Knell.

Na Pastoor Schutte volg Pastore Nico Brits, JG de Jager, DR O’Kelly, Malan Moolman, Renier de Villiers, Hennie van der Westhuizen,

Rick Botha en die huidige herders paar sedert September 2007, Past Dawid & Lynette Venter & hul dogter Melissa.

Ons word elkedag herinner aan Jesus se woorde in Luk 10:2: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min.

Ook in Tzaneen is hierdie woorde nog steeds waar en mag ons as gemeente nooit aanvaar dat ons werk voltooi is of dat enigiets bereik is nie.

Ook in Tzaneen kan die werk van die Volle Evangelie Kerk in een woord saamgevat word: GENADE

In 1984 skryf Past ML Badenhorst as moderator van die Volle Evangelie Kerk : Ons glo dat die Volle Evangelie Kerk van

God alles in sy guns het om in sy verdere ontwikkeling en uitbouing ’n reuse-aandeel te hê in die propagering van die Pinkster boodskap in Suidelike Afrika.

Dit is die Tzaneen gemeente se vertroue dat die mylpale wat reeds in en deur die Vole Evangelie Kerk behaal is, sal dien tot aansporing en motivering vir elke lidmaat, werker en aanhanger van hierdie Kerk om in die toekoms nog hoër hoogtes bereik.

 

 


 

 

VE Kerk Tzaneen Header

 

 

JEUG SAAMTREK 2014

21 Maart Vrydag.

Vrydagaand om 8H00 Saamtrek – Pietersburg.


AD'S

Web Designers Limpopo - JMGrafixx Ad

Web Design by JMGrafixx