Volle Evangelie Kerk Tzaneen Image

VE Kerk, Tzaneen - NAGMAAL

Tzaneen Kerk Header

Sien Kalender/Gebeure

Nagmaal word die eerste en laaste sondag van die maand gehou.

1 Kor 11:23 Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het;
1 Kor 11:24 en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis.
1 Kor 11:25 Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.
1 Kor 11:26 Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.
1 Kor 11:27 Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here.

 


 
MOET EK MY TIENDE
 
 
 
VIR DIE KERK GEE?
 
 
 
  
Ondanks geestelike ondersteunning is dit ook ons verantwoordelikheid om voorsorg in die gemeente te maak wat die tydelike en finansiële raak.
 
Alle gemeentes is afhanklik van finansies om uitreikings te kan loods. Dit bring ons by die gee van tiendes ooreenkomstig
Malèagie 3:8-10.
  
DIE GEE VAN TIENDES
 
Vanaf die oomblik van bekering is dit die gelowige se ideaal om slegs God se wil in sy lewe te laat geskied, aangesien hy nou Sy eiendom is.
 
Die kind van God is prakties gesproke slegs ‘n bestuurder (rentmeester) van God ten opsigte van alles wat hy het en God aan hom toevertrou het (Genesis 1:28-29)
  
1.   WAAR KOM DIE GEE VAN TIENDES VANDAAN?
 
ABRAHAM het die eerste tiende gegee Gen 14:18-20
 
JAKOB het daarmee voortgegaan Gen 28:20-22
 
MALèAGIE beklemtoon dit Mal 3:6-10
 
PAULUS het hom daarmee vereenselwig I Kor 9:13-14
 
Die GEMEENTE VAN KORINTHE bevestig dit - I Kor 16:2
 
PAULUS beskryf dit as ’n liefdesdaad II Kor 8:2-5; 7 24
  
2.   WAAROM DIE GEE VAN TIENDES
 
Dit is die OPDRAG van die HERE Mal 3:8-9
 
Dit is ‘n stap van GEHOORSAAMHEID Mal 3:8-9
 
Dit is ‘n TOETS in EERBAARHEID en BETROUBAARHEID
 
Dit is GOD se METODE om te seën Mal 3
 
Dit is GOD se METODE om die VLOEK te vermy – Mal 3
 
Dit is die SLEUTEL tot GEESTELIKE GROEI en DIENSBAARHEID Luk 16:8-13
 
Dit bring MATERRIëLE seën Spr 11:25
 
Dit bring FISIESE seen Psalm 41:1-4
  
3.   BESWARE TEEN DIE GEE VAN TIENDES
EK GEE MY TIENDE WAAR EK WIL
As kind van God en as lid van ‘n gemeente is ons verantwooordelikheid teenoor die lokale gemeente waar ek aanbid en volgens die Woord van die Here het ek nie die reg om God se geld na my goeddunke te administreer nie. Die Here het ‘n bepaalde liggaam (Kerkraad/Gemeenteraad) aangestel as administrateurs van Sy Kerk. – I Kor 16:2-3
 
DIE KERK BESTEE DIE GELD NIE REG NIE
Lees Rom 14:12 & II Sam 6:6-7 – Laat die oordeel oor aan God.
 
EK KAN NIE BEKOSTIG OM ‘N TIENDE TE GEE NIE
Dit is ‘n geweldige aantyging/aanklag om teen die Here te maak want Hy word as’t ware beskuldig van onbillikheid, onredelikheid, onregverdigheid, onkundigheid, onbesorgdheid en bedrog. (Dat Hy vir ons sou lieg – Num 23:19)
 
SAL MY HUIS NIE GEBREK LY NIE?
Spr 10:22; Psalm 37:18-19 & 25; Psalm 34:10-11 & Joshua 24:15 verklaar die ongeldigheid daarvan.
BAIE GEE NIE TIENDES NIE WAAROM MOET EK GEE? Joshua 24:15
 
4.   DIE SONDE VAN NALATIGHEID
Jakobus 4:17 verklaar dat hy wat weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit “sonde”. Die gelowige se sonde is nie soseer dat hy dinge doen wat hy nie mag doen nie as wat hy nalaat om dit te doen wat God wil hê hy moet doen.
Tiendes is ‘n saak van die hart – nie van die beursie nie. Mat 6:21
Tien voordele van tiende gee
1.      God word behaag deur jou gehoorsaamheid. Mal 3:10
2.      God word vereer deur jou getrouheid.Spr 3:9
3.      Dit help jou om jou prioriteite reg te hou.Mat 6:21
4.      Jy kwalifiseer vir seen Mal 3:10
5.      Bewaar Christene van selfsugtigheid Hand 20:35
6.      God het ‘n blymoedige gewer lief II Kor 9:6-12
7.      Ondersteuning van die Groot Opdrag Mat 28:19
8.      Verseker dat in al jou behoeftes voorsien sal word. Mat 6:33
9.      Dit help om in die behoeftes van God se kinders te voorsien. I Kor 16:1-2
 
Dit herinner ons dat God is die ware eienaar en gewer van alles wat ons besit. I Tim 6:17-18
 
Wat is die verskil tussen ‘n tiende en Offerhande?
 
TIENDE = Eersteling van jou inkomste.
OFFERHANDE = Bo en behalwe tiende.
 
Waarom “Skathuis” Tiende?
1.      Dit vermenigvuldig jou tiende se effektiwiteit.
2.      Dit fokus jou tiende se rigting.
3.      Dit ondersteun jou plaaslike gemeente.
 
Wat Omtrent jou? Vertrou jy God?
Die Vertroue Toets
 
TIENDE GAAN NIE OM GELD NIE, MAAR OM VERTROUE. God weet die moeilikste area om aan Hom te gee is ons finansies.
  
Die Volle Evangelie Kerk van God
Tzaneen – Gemeente
 
Pastoor Dawid A Venter
Pastorie Tel:-             015 307 3387
Faks:-                         0866944930
E-Pos:-                       vektzaneen@telkomsa.net

 

VE Kerk Tzaneen Header

 

 

JEUG SAAMTREK 2014

21 Maart Vrydag.

Vrydagaand om 8H00 Saamtrek – Pietersburg.


AD'S

Web Designers Limpopo - JMGrafixx Ad

Web Design by JMGrafixx